หมายเหตุ

1. ผลการตรวจสอบสถานะการรับประกันมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น การรับประกันของคุณเริ่มต้นนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้หรือวันที่ซื้อที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อของคุณ

2. คุณสามารถขอสิทธิ์การรับประกันได้โดยใช้ใบแจ้งหนี้รูปแบบกระดาษหรือใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ PICO Product Limited Warranty

3. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ เช่น ใบแจ้งหนี้สูญหาย การรับประกันของคุณจะพิจารณาจากผลการตรวจสอบจากทีมบริการลูกค้าหลังการขาย